Historie
 
 
  Historie  


Počátek vzniku myšlenky o stavbě nové školní budovy se datuje do roku 1869, kdy byl schválen nový školský zákon, který přinesl pronikavé změny v tehdejší školské organizaci. Stát převzal dozor nad školstvím tím, že zrušil dosavadní farní školy a přeměnil je ve státní, zavedl osmiletou školní docházku a nadto rozšířil dosavadní učební osnovu národních škol o zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt (fyziky a chemie), kreslení a tělocvik. Pro děvčata byly zavedeny ženské ruční práce. Místo hlavních škol vznikl nový typ měšťanské školy, která měla poskytovat vyšší vzdělání než národní škola a měla za úkol připravit žactvo pro praktická povolání.
(Obr.1 – mapa z r. 1826)

Nová chlapecká škola byla trojtřídní (místo farní). Poněvadž ve městě se pociťoval značný nedostatek školních budov, rozhodla se městská rada 24. září 1873 ke stavbě nové školní budovy na tehdejším Hrnčířském náměstí (viz obr.1). Na základě konkurzu byl vybrán návrh Ing. Alberta Beera. Stavbu řídil Jiří Reischl z Mikulova a ukončil ji 16. září 1878. Na stavbu věnovalo město 62 000 zlatých. Budova se pyšnila vzorně zařízenou tělocvičnou, což v té době bylo vzácností. Honosnost budovy dodnes hlásá její původní historický vzhled.
(Obr.2 – letecký snímek z r. 1926)

Vzrůstajícímu počtu žactva však nedostačovala ani dosavadní budova, a proto
15. června 1886 byla odevzdána veřejnosti další část obecné školy na tehdejším Hrnčířském náměstí nákladem 48 940 zlatých a 45 krejcarů. Na počátku školního roku 1893/94 byla otevřena chlapecká a dívčí měšťanská škola, potřebné místnosti se zaopatřily roku 1896 přístavbou k dosavadním budovám, čímž se ukončil stavební vývoj školského komplexu na dnešním Komenského náměstí, jak jej známe dodnes.(Obr.3 – plán města z r. 1939)